Menu
Log in

 華府台灣同鄉會

    Taiwanese Association of America Greater Washington 

                        Chapter

華府台灣同鄉會歷任正副會長        
Past Chapter Presidents and Vice-Presidents
Baltimore-Washington TAA
    President     Vice-President  
  1967 Norman Chen 陳淮崇   N/A  
  1968 Kenneth C. Yang 楊基焜   N/A  
TAA Greater Washington Chapter
    President     Vice-President  
  1969 Frederic Wang 王穎裕   N/A  
  1970 Conald C. Chen 陳哲仁   N/A  
  1971 Vincent C. Lai 賴經都   黃崑巖
 
  1972 Kenneth Chang 張學賢   N/A  
  1973 George C. Pan 潘昭治   N/A  
  1974 Leo Y. C. Chiang 江應鐘   N/A  
  1975 Andrew Y. Lee 李友義   N/A  
  1976 Wen-Po Tsai 蔡文博   Zurnpeeng Ngg 黃俊平
  1977 Tan S. Chen 陳唐山   N/A  
  1978 Wilbur W. Chen 陳文源   S. C. Chen 陳秀智
  1979 William K. Chung 鍾桂榮   N/A  
  1980 Cady C. Chung 鍾俊成   N/A  
  1981 Liu-Hsiung Chuang 莊六雄   N/A  
  1982 Ai-Jeng Lin 林愛仁   Bernard Tsai 蔡武男
  1983 Jim Lee 李界木   Kuang Y. Lin 林光源
  1984 Kuang Y. Lin 林光源   G. F. Lin 林高峰
  1985 Yea-Tung Hung 洪耀東   Shien S. Perng 彭賢森
  1986 Shien S. Perng 彭賢森   Henry H. Yu 游宏仁
  1987 Edward H. Lee 李賢淇   Henry H. Yu 游宏仁
  1988 Carol Huang 陳春華   Jason Huang 黃仁宗
  1989 Jason Huang 黃仁宗   Hertz Huang 黃  河
  1990 Hertz Huang 黃  河   Helen K. Huang 許桂棠
  1991 Helen K. Allen 趙夏蓮   Kuo-Chang Jang 簡國璋
  1992 Tai L. Huang 黃泰郎   George Chang 張佐本
  1993 Edward H. Lee 李賢淇 《  總協調人 》  
  1994 Bill Wu 吳倍茂   Chong-Chou Lee 李宗洲
  1995 Ming H. Chow 周明宏   Paul B. Hshieh 謝博六
  1996 Ing-Hour Lin 林英侯   Kuei-Ling Wang 陳桂鈴
  1997 Ching-San Huang 黃慶三   Robert Chou 周仕培
  1998 Robert Chou 周仕培   Fu-Lian Hsu 許福連
  1999 Fu-Lian Hsu 許福連   Alice Tuan 段春黎
  2000 Jake Tung 董宏雄   Eugene Wei 魏靖松
  2001 Rong C. Shieh 謝榮春   Chiao Jung Wang 王巧蓉
  2002 Hsin-Chi Huang 黃信治   Chi-Shung Cheng 鄭志雄
  2003 zurnpeeng ngg 黃俊平   Gaines C. S. Ho 何鎮山
  2004 Tom Y. Yang 楊玉同   Min-Yi Chang 張敏儀
  2005 Mei Huang 黃美月   Yi-Der Chen 陳義德
    President     Vice-President  
  2006 Mei-Chin van der Wees 陳美津   Zei-Pao Huang 陳瑞寶
  2007 Koklioong Loa 賴國龍   Kuan-tsae Huang 黃光彩
  2008 Kwei- Yang B. Chang 張貴洋   Charles Tsai 蔡孝鑫
  2009 Janice Chang 吳玉琴   Mei Lih Chiang 陳美麗
  2010 Paul B Hshieh 謝博六   Sam Huang 黃興貫
  2011 Sam Huang 黃興貫   Li-Ing Liu 劉麗英
  2012 Li-Ing Liu 劉麗英   Salem Liang 梁史恒
  2013 Hung-Bin Ding 丁弘彬   Jen-Jen Chen 黃珍珍
  2014 Jen-Jen Chen 黃珍珍   Eileen Lin 林妤真
  2015 Charles Kuo 郭超喻   Xing-Xiang Liu 劉信翔
  2016 Mei-Ling Liou 劉美齡   Szu-Ying Chen 陳思穎
  2017 Shih-Chieh Tsao 曹世杰   Lili Chen 林麗莉
2018 Minze Chien 簡明子 Kuei-Ling Chen 陳桂鈴
2019 Kuei-Ling Chen 陳桂鈴 Howard Wang 王璿澔
2020 Cosette Chen  陳思穎 Howard Wang 王璿澔
Wenya Wang 王穩雅


 Taiwanese American Association Great Washington Chapter (TAAGWC) is a 501 (c) 6 non-profit organization.                        PO BOX 4888  Rockville, MD 20850


Powered by Wild Apricot Membership Software